Indholdsfortegnelse 

§ 1. Om havernes benyttelse 

§ 2. Om bygninger 

§ 3. Om haverne 

§ 4. Om orden i haverne 

§ 5. Om adgang til haverne 

§ 6. Om affald og renovation 

§ 7. Om færdsel i haveforeningen 

§ 8. Om medlemmernes opførsel 

§ 9. Om havens ejerforhold 

 

1. Generelt  

Nærværende ordensbestemmelser er udarbejdet jf. foreningens vedtægt § 8. 

Generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.  

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling. 

 

Ordensbestemmelserne indeholder/består af regler fra: 

  • Lejekontrakten mellem Århus Kommune og Kolonihaveforbundets Århuskreds. 
  • Vedtægten for haveforeningen Risskov. 
  • Vedtagelser foretaget på Risskov Haveforeningens generalforsamling. 

§ 8 Ordensbestemmelser 

 

§ 1. Om havernes benyttelse

1. Helårsbeboelse er strengt forbudt. Beboelse må kun finde sted fra sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober. Overtrædelse er grundlag for øjeblikkelig opsigelse af lejemålet. I perioden fra sidste søndag i oktober til sidste lørdag i marts, er det ikke tilladt at opholde sig i haveparcellerne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00. 

2. Det er forbudt at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed på eller fra haverne. 

3. Det er forbudt at være tilmeldt folkeregisteret på en adresse i haveforeningen. 

4. Bestyrelsens kan give tilladelse til at andre end havens ejer passer haven i en periode, hvis havens ejer er forhindret pga. sygdom, bortrejse e. lign. 

§ 2. Om bygninger 

1. Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må finde sted, før byggetilladelse er indhentet i henhold til Kolonihaveforbundets Århuskreds byggeretnings-linjer. 

2. Det er ikke tilladt at lave sivebrønde eller septiktanke i haverne. 

3. Det er forbudt at have opvaskemaskiner eller vaskemaskiner i haveforeningen. 

4. Før påbegyndelse af elinstallationer, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen. 

5. Installationer skal være udført og godkendt af autoriseret elinstallatør. 

6. Installatøren skal aflevere installationsattest samme dag, som tilslutning finder sted, og attesten skal omgående afleveres til bestyrelsen, hvorefter måleren bliver plomberet. 

7. Bimålere skal være nye og skal monteres udvendigt på hus eller veranda i målerskab. 

§ 3. Om haverne 

1. Arealet og de derpå værende bygninger skal stedse holdes i ordentlig og sømmelig stand. 

2. Den enkelte havelod skal være omgivet afklippede hække. Det er forbudt at have en hæk-højde mod haveveje på mere end 1,60 m. Hækkene må højst være 35 cm brede. 

3. Haveforeningen er underlagt den til en hver tid gældende træpolitik i Århus kommunes. Haveforeningen har bevaringsværdige træer, som ikke må beskæres eller fældes. Højdebevoksning, frugttræer m.v. skal stå mindst 2 m. fra skel. 

4. Hyld og pil må ikke findes i hæk, men kun tjørn, liguster og bøg. Naboer og genboer betaler hver halvdelen af skelhegnet. Hække mod vej, sti og pladser ejes af foreningen, men vedligeholdes af ejeren. Hvor det skønnes nødvendigt at plante ny hæk, betaler haveforeningen planterne. Øvrige udgifter påhviler ejeren. 

5. Renholdelse og vedligeholdelse af havegangene udenfor haverne påhviler lejeren ind til havegangens midte. Renholdelse af havegang mod Grenåvej og mod fællesarealet ved klubhuset påhviler lejeren ud til en afstand af 1,50 m. fra hækken. 

6. Havelågen skal være forsynet med havens nummer. 

7. Parkeringspladser må ikke forefindes i de enkelte haver. 

8. Det er forbudt at anvende kemiske ukrudtsmidler (pesticider) i haveforeningen. Overtrædelse af forbuddet er grundlag for opsigelse. 

§ 4. Om orden i haverne 

1. Husdyrhold er ikke tilladt. 

2. Løse hunde må ikke medtages i haveforeningen. 

3. Støj, larmende eller generende adfærd i haveområdet er ikke tilladt. 

4. Afbrænding af haveaffald er forbudt. 

5. Det er forbudt at vande med slange i strid mod de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer. 

6. Anvendelse af motordrevne og elektriske haveredskaber er ikke tilladt efter kl. 21:00, i weekenderne efter lørdag kl. 14:00, samt på helligdage. 

7. Det er forbudt at fjerne afgrøder eller løsøre fra andre haver. 

8. Der må ikke drives jagt i haveforeningen. 

§ 5. Om adgang til haverne 

1. Bestyrelsen, bygge- og vurderingsudvalget og el-udvalget har ret til at komme ind i haverne, når der i forvejen er rettet skriftligt henvendelse til havens lejer. 

§ 6. Om affald og renovation 

1. Det er forbudt at smide affald i skoven, i andre haver eller på andre tilstødende arealer. 

2. Affald skal sorteres og placeres efter de af bestyrelsen givne retningslinjer. 

§ 7. Om færdsel i haveforeningen 

1. Det er forbudt at køre mere end 15 km/t, i bil, på motorcykel eller knallert på haveforeningens område. 

2. Det er forbudt at parkere lastvogne samt opmagasinere, campingvogne, både o. lign på haveforeningens områder. 

3. Det er forbudt at parkere på havegangene, så færdsel forhindres eller vanskeliggøres. 

4. Det er forbudt at lade motoren køre i tomgang mere end 1 minut på haveforeningens områder. 

5. I øvrigt er færdselslovens regler gældende i haveforeningen. 

 § 8. Om medlemmernes opførsel 

1. Medlemmerne er forpligtiget til at overholde forbundets, kredsens og foreningens vedtægter i alle forhold. 

2. Medlemmerne skal overholde de af generalforsamlingen og bestyrelsens givne påbud. 

3. Medlemmerne må ikke modarbejde foreningens interesser eller udvise en sådan adfærd, at de er til ulempe for  haveforeningens medlemmer. 

4. Medlemmer skal ved foreningens møder og generalforsamling udvise en god optræden og rette sig efter de af dirigentens eller mødelederens givne påbud og anvisninger. 

5. Bestyrelsen fastlægger omfanget af fællesarbejdet og det omfang, den enkelte have mindst er forpligtiget til at deltage i dette arbejde. 

 

Vedtaget på haveforeningens generalforsamling den 3. marts 1998. 

Ændringer tilføjet efter generalforsamlingen den 19. marts 1999.  

Ændringer tilføjet efter generalforsamlingen den 24. marts 2004. 

Ændringer tilføjet efter generalforsamlingen den 7. marts 2018. 

Ændringer tilføjet efter generalforsamlingen den 13 marts 2019.